Update กฎหมายฉลากเครื่องสำอาง อย่ารีบพิมพ์ถ้ายังไม่ได้อ่าน

ในฐานะBusiness Strategic Partner–เพื่อนคู่คิดของคุณในการผลิตสร้างทำแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง เวชสำอาง ขออนุญาต updateกฎหมาย

กฎหมาย-ฉลาก-เครื่องสำอาง-ครีม-เวชสำอาง-สกินแคร์

          พรีมา แคร์ฯ บริษัทรับผลิตเวชสำอาง บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง ในฐานะ A Business Strategic Partner – เพื่อนคู่คิดของคุณในการรับผลิต สร้างทำแบรนด์ครีม อาหารเสริม เครื่องสำอาง เวชสำอาง ขออนุญาต update กฎหมายที่เพิ่มขึ้นมา ตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่พึ่งประกาศออกมาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ

 

          เรานำเนื้อหาสาระของ ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง มาให้อ่านกันง่ายๆ ตามนี้ ค่ะ

 

          ข้อ ๑ ฉลากของเครื่องสำอางที่ขายในประเทศต้องจัดหรือติดแสดงไว้ในที่เปิดเผย มองเห็น และอ่านได้ชัดเจนที่เครื่องสำอาง หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของภาชนะบรรจุเครื่องสำอาง และ ต้องระบุข้อความ ดังต่อไปนี้

          (ข้อนี้หมายความว่า ฉลากกำหนดให้มีทุกข้อมูลตามที่ระบุนะคะ)

          (๑) ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้าของเครื่องสำอาง ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น

          (๒) ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง

          (๓) ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งจะต้องเป็นชื่อตามตำราที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนด และจะต้องเรียงลาดับตามปริมาณของสารจากมากไปหาน้อย

กรณีสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง หรือสารที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าร้อยละ ๑ ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ แต่ให้ชื่อสารเหล่านั้นอยู่ถัดจากสารที่มีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ ๑

          (๔) วิธีใช้

          (๕) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต กรณีเป็นเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้าและชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต กรณีที่เป็นเครื่องสำอางนำเข้า

          (๖) ปริมาณสุทธิ

          (๗) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

          (๘) เดือน ปี ที่ผลิต หรือ ปี เดือน ที่ผลิต

          (๙) เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือ ปี เดือน ที่หมดอายุ

          (๑๐) คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคลตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางว่าด้วยเรื่องคำเตือน หรือข้อความเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (ถ้ามี) เช่น คำเตือน

          (๑๑) เลขที่ใบรับจดแจ้ง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด

 

          ข้อ ๒ ฉลากของเครื่องสำอางที่ขายในประเทศต้องใช้ข้อความภาษาไทย และมีขนาดที่สามารถอ่านได้ชัดเจน อาจมีข้อความอื่นหรือมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ ยกเว้นชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง อาจใช้ภาษาไทย หรือเขียนภาษาไทยทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ในกรณีที่มีการใช้สารอนุภาค nano เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง ให้ระบุข้อความ “(nano)” ข้างท้ายชื่อสาร

          (ฉลากเครื่องสำอางต้องยืนพื้นว่าต้องใช้ข้อความภาษาไทยเป็นหลัก และ ต้องอ่านได้ชัดเจนค่ะ ส่วนในรายการสารหากมีการใช้อนุภาค nano ต้องระบุให้เห็นในรายการส่วนประกอบด้วยค่ะ)

         

          ข้อ ๓ ในกรณีของเครื่องสำอางที่ขายในประเทศที่มีภาชนะบรรจุขนาดเล็ก และมีพื้นที่ในการแสดงฉลากน้อยกว่า ๒๐ ตารางเซนติเมตร อย่างน้อยต้องแสดงข้อความตามข้อ ๑ (๑) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) สำหรับข้อความตามข้อ ๑ นอกจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงไว้ที่ใบแทรก หรือเอกสารหรือคู่มือที่ใช้ประกอบเครื่องสำอางนั้นด้วย

          (กรณีฉลากเครื่องสำอางมีพื้นที่น้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร ให้ระบุชื่อเครื่องสำอางและชื่อแบรนด์, เลขที่ผลิต, ข้อมูลเวลาผลิตสินค้า, ข้อมูลสิ้นอายุของสินค้า และ

เลขที่ใบรับจดแจ้ง ตอนนี้ประกาศฉบับนี้ให้ระบุเป็น คำว่า “เลขที่ใบรับจดแจ้ง” นะคะ)

 

          ข้อ ๔ ให้เครื่องสำอางซึ่งนำเข้ามาเพื่อขาย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำฉลากเป็นภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ ในขณะนำเข้าที่ด่านตรวจสอบเครื่องสาอาง แต่ต้องจัดทำฉลากเป็นภาษาไทยภายใน ๓๐ วัน นับแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจปล่อยให้นำเข้าแล้ว

          (ข้อนี้ใครผลิตสินค้ากับโรงงานในประเทศ ข้ามไปได้เลยค่ะ)

 

          ข้อ ๕ ฉลากของเครื่องสำอางที่ผลิตเฉพาะเพื่อการส่งออก ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

          (ข้อนี้ใครไม่ได้ผลิตเพื่อส่งออก และ ขึ้นทะเบียนเป็นประเภทเพื่อส่งออกเท่านั้น ไม่ต้องคิดอะไรมาก ข้ามไปเลยค่ะ)

 

          ข้อ ๖ ฉลากของเครื่องสำอางที่ขายในประเทศต้องมีข้อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์เครื่องหมาย ตรา หรือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นภาษาใด ที่ปรากฏในฉลาก ต้อง

          (๑) ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อ หรือไม่ทาให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ

          (๒) ไม่แสดงถึงชื่อเครื่องสำอาง ส่วนประกอบของเครื่องสำอาง อัตราส่วนของเครื่องสำอาง ปริมาณของเครื่องสำอาง หรือแสดงถึงสรรพคุณของเครื่องสาอางอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อ หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ

          (๓) ไม่ทำให้เข้าใจว่ามีวัตถุตามข้อความ ชื่อ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผสมอยู่ในเครื่องสำอางโดยที่ไม่มีวัตถุนั้นผสมอยู่ หรือมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณ ที่ไม่อาจแสดงสรรพคุณตามข้อความที่กล่าวอ้าง

          (๔) ไม่พ้องเสียง พ้องรูป กับคำหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณ อันเป็นการโอ้อวด หรือเป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงทาให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

          (๕) ไม่ขัดกับวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือส่อไปในทางทำลายคุณค่าของภาษาไทย ไม่ส่งเสริมหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยก หรือผลกระทบในเชิงลบทั้งทางตรง หรือทางอ้อมต่อสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ประเพณี หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรง

          (ข้อนี้เหมือนทำง่าย แต่ต้องคิดเยอะมากว่าทำยังไงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้นะคะ เช่น ถ้าโลโก้เราเป็นรูปดอกบัว และในสูตรเราไม่มีสารสกัดดอกบัวผสมอยู่ มีแนวโน้มว่าต้องรีบปรับสูตรให้มีสารสกัดดอกบัวอยู่ในสูตรค่ะ

          อีกตัวอย่างหนึ่ง การใส่รูปส้ม แทน คำว่าวิตามินซี ถ้ายึดตามประกาศฉบับนี้ ต้องมีหลักฐานแสดงว่า วิตามินซี ที่ใช้ในสูตร ผลิตจากส้มนะคะ ไม่งั้นก็ขัดกับข้อความตามประกาศค่ะ

          สรุปออกแบบโลโก้ ออกแบบฉลาก ออกแบบกล่อง ต้องคิดมากขึ้นแล้วค่ะ ว่าสิ่งที่ออกแบบไม่ขัดกับประกาศข้อนี้)

 

          ข้อ ๗ ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องสำอางที่ได้จัดทำฉลากไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ทำการแก้ไขฉลากให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ฉลากเดิมที่เหลืออยู่ต่อไป แต่ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ

          (ฉลากหรือกล่องที่พิมพ์ออกมาแล้วใช้ได้กับสินค้าในท้องตลาดได้ถึง 7 กรกฎาคม 2563 ค่ะ เนื่องจากประกาศฉบับนี้ได้ประกาศในวันที่ 8 กรกฎาคม และ เซนต์รับรองในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

 

          ดังนี้ดู stock ของกล่องและฉลากที่จัดทำแล้วเรียบร้อยให้ดีนะคะ ถ้าใกล้หมดแล้วก็ต้องแก้แบบค่ะ เพราะกฎหมายบังคับแล้ว

          แล้วก็บอกกราฟฟิกไว้เลยค่ะ ว่าแนวทางการออกแบบต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร จะได้ไม่ต้องกังวลใจว่าจะออกแบบได้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่หรือเปล่าค่ะ)

 

          ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

          ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของพรีมา แคร์ กันได้เลยนะคะ เรามุ่งมั่นร่วมสรรสร้างแบรนด์ของคุณ อย่างถูกต้อง โปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายค่ะ


โปรโมชั่นแนะนำ

บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

อัปเดต 10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ครีม ทำแบรนด์ครีม ผลิตครีมแบรนด์ตัวเอง เครื่องสำอาง สกินแคร์ของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน...

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

อยากกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลดีที่สุด ต้องกินยังไง? พรีมา แคร์ มีคำตอบ! อธิบายแบบเข้าใจง่าย ครบทุกขั้นตอน กับ 8 วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลสูงสุด...

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ รวบรวมเทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ให้โดนใจ จดจำง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่...

10 ข้อที่ควรรู้ เรื่องอันตรายจากยาลดความอ้วน

อยากลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย? รู้ไว้ก่อนใช้ยาลดความอ้วน อันตรายกว่าที่คิด เพราะมีสารอันตรายในยาลดความอ้วน มีโทษมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย...


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

CUV 66 พี.ซี. ฟิสิคัล ซันสกรีน บรอดสเปรกตรัม เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

ครีมกันแดดปราศจากสารกันแดดกลุ่มเคมี(Non-Chemical Sunscreen) สูตร paraben free ปราศจากน้ำหอม

CSL 38 พี.ซี. เจจู ฟลอเลส สกิน เซรั่ม

เจจู ซากุระ เซรั่ม ด้วยสารสกัดจากประเทศเกาหลี - บริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เจล เซรั่ม เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม...

B-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.

มิกซ์เบอร์รี ผงบุกสกัด สารสกัดจากแอปเปิ้ล ผงไซเลี่ยมฮัสก์ สารสกัดจากอะเซอโรลา เชอร์รี อินูลิน

ช่องทาง SOCIAL MEDIA สำหรับ PREMA CARE
เพื่อรับคำปรึกษาสร้างแบรนด์ทำแบรนด์

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม TikTok Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

เข้ามาติดต่อบริษัท Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน
แลปผลิต ครีม อาหารเสริม
สถานที่ตั้ง
ส่วนโรงงาน
- 55/5 หมู่ 7 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า
- 111/888 หมู่ 5 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
อีเมล
- info@premacare.co.th
โทร
เบอร์ออฟฟิศ
ลูกค้าสัมพันธ์