Update กฎหมายฉลากเครื่องสำอาง อย่ารีบพิมพ์ถ้ายังไม่ได้อ่าน

การตลาด

Update กฎหมายฉลากเครื่องสำอาง อย่ารีบพิมพ์ถ้ายังไม่ได้อ่าน

  

Update กฎหมายฉลากเครื่องสำอาง อย่ารีบพิมพ์ถ้ายังไม่ได้อ่าน

ในฐานะBusiness Strategic Partner–เพื่อนคู่คิดของคุณในการผลิตสร้างทำแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง เวชสำอาง ขออนุญาต updateกฎหมาย

          พรีมา แคร์ฯ บริษัทรับผลิตเวชสำอาง บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง ในฐานะ A Business Strategic Partner – เพื่อนคู่คิดของคุณในการรับผลิต สร้างทำแบรนด์ครีม อาหารเสริม เครื่องสำอาง เวชสำอาง ขออนุญาต update กฎหมายที่เพิ่มขึ้นมา ตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่พึ่งประกาศออกมาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ

 

          เรานำเนื้อหาสาระของ ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง มาให้อ่านกันง่ายๆ ตามนี้ ค่ะ

 

          ข้อ ๑ ฉลากของเครื่องสำอางที่ขายในประเทศต้องจัดหรือติดแสดงไว้ในที่เปิดเผย มองเห็น และอ่านได้ชัดเจนที่เครื่องสำอาง หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของภาชนะบรรจุเครื่องสำอาง และ ต้องระบุข้อความ ดังต่อไปนี้

          (ข้อนี้หมายความว่า ฉลากกำหนดให้มีทุกข้อมูลตามที่ระบุนะคะ)

          (๑) ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้าของเครื่องสำอาง ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น

          (๒) ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง

          (๓) ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งจะต้องเป็นชื่อตามตำราที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนด และจะต้องเรียงลาดับตามปริมาณของสารจากมากไปหาน้อย

กรณีสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง หรือสารที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าร้อยละ ๑ ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ แต่ให้ชื่อสารเหล่านั้นอยู่ถัดจากสารที่มีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ ๑

          (๔) วิธีใช้

          (๕) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต กรณีเป็นเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้าและชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต กรณีที่เป็นเครื่องสำอางนำเข้า

          (๖) ปริมาณสุทธิ

          (๗) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

          (๘) เดือน ปี ที่ผลิต หรือ ปี เดือน ที่ผลิต

          (๙) เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือ ปี เดือน ที่หมดอายุ

          (๑๐) คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคลตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางว่าด้วยเรื่องคำเตือน หรือข้อความเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (ถ้ามี) เช่น คำเตือน

          (๑๑) เลขที่ใบรับจดแจ้ง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด

 

          ข้อ ๒ ฉลากของเครื่องสำอางที่ขายในประเทศต้องใช้ข้อความภาษาไทย และมีขนาดที่สามารถอ่านได้ชัดเจน อาจมีข้อความอื่นหรือมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ ยกเว้นชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง อาจใช้ภาษาไทย หรือเขียนภาษาไทยทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ในกรณีที่มีการใช้สารอนุภาค nano เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง ให้ระบุข้อความ “(nano)” ข้างท้ายชื่อสาร

          (ฉลากเครื่องสำอางต้องยืนพื้นว่าต้องใช้ข้อความภาษาไทยเป็นหลัก และ ต้องอ่านได้ชัดเจนค่ะ ส่วนในรายการสารหากมีการใช้อนุภาค nano ต้องระบุให้เห็นในรายการส่วนประกอบด้วยค่ะ)

         

          ข้อ ๓ ในกรณีของเครื่องสำอางที่ขายในประเทศที่มีภาชนะบรรจุขนาดเล็ก และมีพื้นที่ในการแสดงฉลากน้อยกว่า ๒๐ ตารางเซนติเมตร อย่างน้อยต้องแสดงข้อความตามข้อ ๑ (๑) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) สำหรับข้อความตามข้อ ๑ นอกจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงไว้ที่ใบแทรก หรือเอกสารหรือคู่มือที่ใช้ประกอบเครื่องสำอางนั้นด้วย

          (กรณีฉลากเครื่องสำอางมีพื้นที่น้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร ให้ระบุชื่อเครื่องสำอางและชื่อแบรนด์, เลขที่ผลิต, ข้อมูลเวลาผลิตสินค้า, ข้อมูลสิ้นอายุของสินค้า และ

เลขที่ใบรับจดแจ้ง ตอนนี้ประกาศฉบับนี้ให้ระบุเป็น คำว่า “เลขที่ใบรับจดแจ้ง” นะคะ)

 

          ข้อ ๔ ให้เครื่องสำอางซึ่งนำเข้ามาเพื่อขาย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำฉลากเป็นภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ ในขณะนำเข้าที่ด่านตรวจสอบเครื่องสาอาง แต่ต้องจัดทำฉลากเป็นภาษาไทยภายใน ๓๐ วัน นับแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจปล่อยให้นำเข้าแล้ว

          (ข้อนี้ใครผลิตสินค้ากับโรงงานในประเทศ ข้ามไปได้เลยค่ะ)

 

          ข้อ ๕ ฉลากของเครื่องสำอางที่ผลิตเฉพาะเพื่อการส่งออก ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

          (ข้อนี้ใครไม่ได้ผลิตเพื่อส่งออก และ ขึ้นทะเบียนเป็นประเภทเพื่อส่งออกเท่านั้น ไม่ต้องคิดอะไรมาก ข้ามไปเลยค่ะ)

 

          ข้อ ๖ ฉลากของเครื่องสำอางที่ขายในประเทศต้องมีข้อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์เครื่องหมาย ตรา หรือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นภาษาใด ที่ปรากฏในฉลาก ต้อง

          (๑) ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อ หรือไม่ทาให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ

          (๒) ไม่แสดงถึงชื่อเครื่องสำอาง ส่วนประกอบของเครื่องสำอาง อัตราส่วนของเครื่องสำอาง ปริมาณของเครื่องสำอาง หรือแสดงถึงสรรพคุณของเครื่องสาอางอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อ หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ

          (๓) ไม่ทำให้เข้าใจว่ามีวัตถุตามข้อความ ชื่อ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผสมอยู่ในเครื่องสำอางโดยที่ไม่มีวัตถุนั้นผสมอยู่ หรือมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณ ที่ไม่อาจแสดงสรรพคุณตามข้อความที่กล่าวอ้าง

          (๔) ไม่พ้องเสียง พ้องรูป กับคำหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณ อันเป็นการโอ้อวด หรือเป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงทาให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

          (๕) ไม่ขัดกับวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือส่อไปในทางทำลายคุณค่าของภาษาไทย ไม่ส่งเสริมหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยก หรือผลกระทบในเชิงลบทั้งทางตรง หรือทางอ้อมต่อสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ประเพณี หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรง

          (ข้อนี้เหมือนทำง่าย แต่ต้องคิดเยอะมากว่าทำยังไงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้นะคะ เช่น ถ้าโลโก้เราเป็นรูปดอกบัว และในสูตรเราไม่มีสารสกัดดอกบัวผสมอยู่ มีแนวโน้มว่าต้องรีบปรับสูตรให้มีสารสกัดดอกบัวอยู่ในสูตรค่ะ

          อีกตัวอย่างหนึ่ง การใส่รูปส้ม แทน คำว่าวิตามินซี ถ้ายึดตามประกาศฉบับนี้ ต้องมีหลักฐานแสดงว่า วิตามินซี ที่ใช้ในสูตร ผลิตจากส้มนะคะ ไม่งั้นก็ขัดกับข้อความตามประกาศค่ะ

          สรุปออกแบบโลโก้ ออกแบบฉลาก ออกแบบกล่อง ต้องคิดมากขึ้นแล้วค่ะ ว่าสิ่งที่ออกแบบไม่ขัดกับประกาศข้อนี้)

 

          ข้อ ๗ ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องสำอางที่ได้จัดทำฉลากไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ทำการแก้ไขฉลากให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ฉลากเดิมที่เหลืออยู่ต่อไป แต่ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ

          (ฉลากหรือกล่องที่พิมพ์ออกมาแล้วใช้ได้กับสินค้าในท้องตลาดได้ถึง 7 กรกฎาคม 2563 ค่ะ เนื่องจากประกาศฉบับนี้ได้ประกาศในวันที่ 8 กรกฎาคม และ เซนต์รับรองในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

 

          ดังนี้ดู stock ของกล่องและฉลากที่จัดทำแล้วเรียบร้อยให้ดีนะคะ ถ้าใกล้หมดแล้วก็ต้องแก้แบบค่ะ เพราะกฎหมายบังคับแล้ว

          แล้วก็บอกกราฟฟิกไว้เลยค่ะ ว่าแนวทางการออกแบบต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร จะได้ไม่ต้องกังวลใจว่าจะออกแบบได้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่หรือเปล่าค่ะ)

 

          ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

          ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของพรีมา แคร์ กันได้เลยนะคะ เรามุ่งมั่นร่วมสรรสร้างแบรนด์ของคุณ อย่างถูกต้อง โปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายค่ะ

ข้อมูลที่คุณอาจจะสนใจ


บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตเวชสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเวชสำอาง, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตเวชสำอาง

บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

Update 2021!!-10 ขั้นตอนการสร้างทำแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง เวชสำอาง สกินแคร์ แบบละเอียด ผลิตครีม เจล เซรั่ม เอสเซนต์ น้ำตบ โทนิกของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง, ตั้งชื่อแบรนด์อาหาร, ตั้งชื่อแบรนด์ครีม, ตั้งชื่อแบรนด์

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ต้องใส่ใจ

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด, โรงงานรับผลิตคอลลาเจน, บริษัทรับผลิตคอลลาเจนผง, รับผลิตคอลลาเจนชงดื่ม, วิธีกินคอลลาเจน, กินคอลลาเจน

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

Update 2021!! - วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุด-พรีมา แคร์ บริษัทโรงงานรับผลิตอาหารเสริม คอลลาเจนผง คอลลาเจนแคปซูล

5 รูปแบบครีมกันแดด เพื่อสร้างทำแบรนด์ รับผลิตให้รวยปังไวเว่อร์, ผลิตครีมกันแดด,โรงงานผลิตครีมกันแดด,บริษัทผลิตครีมกันแดด,ทำแบรนด์ครีมกันแดด,โรงงานทำแบรนด์ครีมกันแดด,บริษัททำแบรนด์ครีมกันแดด,สร้างแบรนด์ครีมกันแดด,โรงงานสร้างแบรนด์ครีมกันแดด,บริษัทสร้างแบรนด์ครีมกันแดด

5 รูปแบบครีมกันแดด เพื่อสร้างทำแบรนด์ รับผลิตให้รวยปังไวเว่อร์

update 2021 - แนะนำ 5 รูปแบบครีมกันแดด ก่อนติดต่อโรงงานรับผลิต เพื่อสร้างทำแบรนด์ ให้รวยปังไวเว่อร์ ลักษณะประเภทเนื้อครีมกันแดดที่ทางเราเคยเจอกันมา จะมีเนื้อแบบไหนอะไรบ้างมาดูกัน

Update กฎหมายฉลากเครื่องสำอาง อย่ารีบพิมพ์ถ้ายังไม่ได้อ่าน, premacare, SME-National-Award, The-Prime-Minister’s-Industry-Award, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตเวชสำอาง, สุดยอดSMEแห่งชาติ, โรงงานรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น, โรงงานรับรางวัลระดับชาติ, พรบ.เครื่องสำอาง, ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง, ฉลากของเครื่องสำอาง, updateกฎหมาย, รับผลิตครีม, รับผลิตเครื่องสำอาง, รับผลิตเวชสำอาง, กฎหมายเครื่องสำอาง, ผลิตครีมกิโล, จำหน่ายครีมกิโล, ขายครีมกิโล

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน แลปผลิต ครีม อาหารเสริม


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

9th SME National Award 2017
10th SME National Award 2018
The Prime Minister\'s Small and Medium Industry Award : Business Management 2018
The Prime Minister\'s Small and Medium Industry Award : Innovative SME 2018
SME Provincial Champion 2018
The Social Security Officer SSO Prize 2020

- สุดยอด SME 9th SME National Award

- สุดยอด SME 10th SMENational Award

- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2561

- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2561

- สุดยอด SME จังหวัดนนทบุรี SME Provincial Champion 2018

- The Social Security Officer SSO Prize 2020

oem-odm-skincare-cosmetic

ผลิตครีม

oem-odm-supplement

ผลิตอาหารเสริม

นัดเข้าพบ

INBOX

LINE

SHOP