GMP

สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง ควรรู้ มาตรฐาน GMP หรือ ASEAN Cosmetic GMP คืออะไร ?

อุตสาหกรรมเครื่องสําอางในเอเชียได้เจริญเติบโตอย่างมาก ในระหว่างหลายปีที่ผ่านมา โดยมีการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายด้านคุณภาพและนวัตกรรม ต่างๆ   เครื่องสำอางได้รับความนิยมไม่เพียงแค่ในภูมิภาคเอเชีย แต่ยังตลาดระดับโลกด้วย ซึ่งในขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคยังคงเปลี่ยนแปลง การรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางกลายเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้จัดตั้งมาตรฐาน GMP  เพื่อควบคุมการผลิตและกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง   เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

อุตสาหกรรมเครื่องสําอางในเอเชียได้เจริญเติบโตอย่างมาก ในระหว่างหลายปีที่ผ่านมา โดยมีการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายด้านคุณภาพและนวัตกรรม ต่างๆ   เครื่องสำอางได้รับความนิยมไม่เพียงแค่ในภูมิภาคเอเชีย แต่ยังตลาดระดับโลกด้วย ซึ่งในขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคยังคงเปลี่ยนแปลง การรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางกลายเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้จัดตั้งมาตรฐาน GMP  เพื่อควบคุมการผลิตและกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง   เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

GMP คือ อะไร

Good Manufacturing Practice (GMP) เป็นข้อกำหนด หรือแนวปฎิบัติมาตรฐานที่มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องสําอางด้วย กฎหมาย GMP ครอบคลุมด้านการผลิตทั้งหมดตั้งแต่การหาวัตถุดิบและการสูตรผสมจนถึงการบรรจุและติดฉลาก มาตรฐานเหล่านี้จะกําหนดมาตรการควบคุมคุณภาพ มาตรการสุขอนามัย และความต้องการในการรายงานที่สําคัญเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางประเภทต่างๆ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด

 

ASEAN Cosmetic GMP คืออะไร

ASEAN COSMETIC GMP คือ มาตรฐาน GMP เครื่องสำอางที่ได้รับการยอมรับในระดับ ASEAN

เกิดขึ้นจากการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียนที่กำหนดใช้ หลักเกณฑ์วิธีการผลิตเครื่องสำอางที่ดีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้เป็นเครื่องหมายที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียน

การที่โรงงานผลิตเครื่องสำอาง หรือครีมต่างๆจะได้รับเครื่องหมาย ASEAN GMP Cosmetic นั้น จำเป็นจะต้องปฏิบัติ และปรับปรุงโรงงานของตนเองเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานสากล ที่เป็นการยอมรับจากประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ

จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ต้องการผลิตเครื่องสำอางเพื่อส่งออกไปยังตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนควรจะต้องได้รับเครื่องหมาย ASEAN COSMETIC GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.  มาตรฐานเหล่านี้มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความซื่อสัตย์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง รวมถึงการปกป้องสุขภาพผู้บริโภคและเพิ่มความโปร่งใสในตลาด

GMP ครอบคลุมด้านการจัดการผลิต การควบคุมคุณภาพ การทดสอบและการตรวจสอบสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพเหมาะสมตามที่กำหนดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และสัตว์ เช่น การติดเชื้อ การใช้สารเคมีอันตราย หรือสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ โดย GMP เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตและจำหน่ายสินค้า

 

ในส่วนสำคัญของ GMP Cosmetics: จะประกอบไปด้วย

  1. บุคลากร: บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การทดสอบ และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควรได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ GMP หลักปฏิบัติด้านสุขอนามัย และระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย

  2. สถานที่: โรงงานผลิตควรได้รับการออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขอนามัย การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และการดำเนินการตามขั้นตอนในการกำจัดของเสีย

  3. อุปกรณ์: อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิตควรได้รับการบำรุงรักษา สอบเทียบ และทำความสะอาดอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและรับประกันความถูกต้อง ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการตวงและผสมส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ และฉลาก

  4. วัตถุดิบ: วัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิตควรติดฉลาก จัดเก็บ และทดสอบความบริสุทธิ์และคุณภาพอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงส่วนผสม วัสดุบรรจุภัณฑ์ และสารกันบูด

  5. การผลิต: กระบวนการผลิตควรได้รับการกำหนดและจัดทำเป็นเอกสารอย่างชัดเจน โดยมีขั้นตอนในการตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนที่สำคัญทั้งหมด ซึ่งรวมถึงบันทึก Batch ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน และการทดสอบการควบคุมคุณภาพ

  6. การควบคุมคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งหมดควรได้รับการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยก่อนออกสู่ตลาด ซึ่งรวมถึงการทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ความคงตัวของสินค้า และประสิทธิภาพของสินค้า

 

ประโยชน์ของมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP  

มาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP   นั้นนําไปสู่ประโยชน์หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสําหรับอุตสาหกรรม เช่น ผู้บริโภค และหน่วยงานกํากับดูแลเช่นเดียวกัน

  1. การป้องกันสิทธิผู้บริโภค: มาตรฐาน GMP ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคโดยการรับรองว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เข้มงวด ลดความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยาหรืออันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการควบคุมคุณภาพ
  2. สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน: มาตรฐาน GMP เครื่องสําอางมีการกําหนดข้อกําหนดที่เข้มงวดในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สนับสนุนการผลิตอย่างยั่งยืนที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  3. ความน่าเชื่อถือและการแข่งขัน: มาตรฐาน GMP เครื่องสําอางที่เข้มงวดช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องสําอางในเอเชีย ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้บริโภคและสนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดสําหรับผู้ผลิต

 

สรุป:

ASEAN Cosmetic GMP เป็นข้อกำหนดการผลิตที่ดีสำหรับเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐานในอาเซียน ซึ่งอาจมีข้อกำหนดเฉพาะที่ต่างจาก GMP ทั่วไปของประเทศอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน   เพื่อให้การผลิตสินค้าเครื่องสำอางเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีการจัดการด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เช่น กระบวนการผลิตที่มีความสะอาดและปลอดภัย การสะสมสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค การบันทึกข้อมูลการผลิตและตรวจสอบการผลิต การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิต การตรวจสอบสถานะของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น

การปฏิบัติตาม ASEAN Cosmetic GMP จึงช่วยให้ผู้ผลิตเครื่องสำอางมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้รับการยอมรับ และการแข่งขัน ในตลาดเอเชียได้อย่างเหมาะสม

สำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอางในประเทศไทย  สามารถตรวจสอบ โรงงานมาตรฐาน GMP ได้จากเวป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรง

ที่มา: https://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/GMP_CMT.aspx


โปรโมชั่นแนะนำ

บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

อัปเดต 10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ครีม ทำแบรนด์ครีม ผลิตครีมแบรนด์ตัวเอง เครื่องสำอาง สกินแคร์ของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน...

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

อยากกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลดีที่สุด ต้องกินยังไง? พรีมา แคร์ มีคำตอบ! อธิบายแบบเข้าใจง่าย ครบทุกขั้นตอน กับ 8 วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลสูงสุด...

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ รวบรวมเทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ให้โดนใจ จดจำง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่...

10 ข้อที่ควรรู้ เรื่องอันตรายจากยาลดความอ้วน

อยากลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย? รู้ไว้ก่อนใช้ยาลดความอ้วน อันตรายกว่าที่คิด เพราะมีสารอันตรายในยาลดความอ้วน มีโทษมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย...


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

CUV 66 พี.ซี. ฟิสิคัล ซันสกรีน บรอดสเปรกตรัม เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

ครีมกันแดดปราศจากสารกันแดดกลุ่มเคมี(Non-Chemical Sunscreen) สูตร paraben free ปราศจากน้ำหอม

CSL 38 พี.ซี. เจจู ฟลอเลส สกิน เซรั่ม

เจจู ซากุระ เซรั่ม ด้วยสารสกัดจากประเทศเกาหลี - บริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เจล เซรั่ม เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม...

B-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.

มิกซ์เบอร์รี ผงบุกสกัด สารสกัดจากแอปเปิ้ล ผงไซเลี่ยมฮัสก์ สารสกัดจากอะเซอโรลา เชอร์รี อินูลิน

ช่องทาง SOCIAL MEDIA สำหรับ PREMA CARE
เพื่อรับคำปรึกษาสร้างแบรนด์ทำแบรนด์

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม TikTok Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

เข้ามาติดต่อบริษัท Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน
แลปผลิต ครีม อาหารเสริม
สถานที่ตั้ง
ส่วนโรงงาน
- 55/5 หมู่ 7 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า
- 111/888 หมู่ 5 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
อีเมล
- info@premacare.co.th
โทร
เบอร์ออฟฟิศ
ลูกค้าสัมพันธ์