สร้างแบรนด์อาหารเสริม

Update กฎหมายปริมาณวิตามินและแร่ธาตุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2567

ค้นพบเกณฑ์ใหม่ แนวปฏิบัติ ปริมาณสูงสุดวิตามินและแร่ธาตุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สร้างแบรนด์อาหารเสริมต้องรู้

เกณฑ์ใหม่ ปริมาณวิตามินและแร่ธาตุที่จะใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ปัจจุบันในยุคที่ เทรนด์การดูแลสุขภาพเติบโต สวนทางวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแบบเมืองที่เร่งรีบ การรับประอาหารอาจไม่ได้สัดส่วน ทำให้การบริโภคอาหารเสริม และวิตามินเสริมได้รับความนิยมมากขึ้น อย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เป็นโอกาสของผู้ผลิตอาหารเสริม เจ้าของแบรนด์ที่ต้องการ สร้างแบรนด์อาหารเสริม ที่ติดตามเทรนความต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนอปลได้ทัน รวมถึงสามารถวิจัยผลิตอาหารเสริมได้ตามความต้องการของผู้บริโภค ย่อมเพิ่มโอกาสขายได้มากขึ้น

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฉบับที่ 448 พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 5) สารอาหารเสริมวิตามินที่เหมาะสม ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีผลบังคับใช้เดือนกรกฎาคม 2567 นี้!

โดยมีสาระสำคัญ เกี่ยวกับ การปรับปริมาณวิตามินหรือแร่ธาตุในอาหารเสริม

ซึ่งประกาศฯ ฉบับนี้ได้ลงราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 โดยจะมี ผลใช้บังคับในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป จึงได้มีการจัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการด้านอาหารและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการผลิต หรือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสูตรและฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จัดทำฉลากโภชนาการ ฉลากแบบจีดีเอ รวมถึงการกล่าวอ้างทางสุขภาพ ให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียด ที่ควรทราบ พรีมา แคร์ บริษัทรับผลิต สร้างแบรนดิอาหารเสริม รวบรวมสาระสำคัญ ให้ตามนี้ค่ะ

แนวปฏิบัติสำหรับการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 67 เป็นต้นไป กรณีมีวิตามิน/แร่ธาตุ เป็นส่วนประกอบ ผ่านระบบ e-submission

การยื่นคำขออนุญาตแก้ไขผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับเลขสารบบ ก่อนวันที่ 2 ก.ค. 67

  • หากยื่นขอแก้ไขอย่างอื่น ไม่ได้ขอแก้ไขสูตรส่วนประกอบ (เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ อายุการเก็บรักษา ที่อยู่สถานที่ผลิต/นำเข้า เป็นต้น) สามารถใช้สูตรเก่าต่อไปได้ (ระยะเวลา 3 ปี) จนถึงวันที่ 1 ก.ค. 70
  • หากยื่นขอแก้ไขสูตรส่วนประกอบ ขอความร่วมมือให้ปรับปริมาณวิตามินและแร่ธาตุให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศฯ ฉบับที่ 448
  • การยื่นขอแก้ไขสูตรส่วนประกอบ สามารถปรับเพิ่ม/ลด ชนิด/ปริมาณ ของส่วนประกอบให้สอดคล้องตามที่ อย. กำหนด ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบในการสื่อสารให้ผู้บริโภครับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์และต้องแสดงส่วนประกอบบนฉลากให้ตรงตามที่ได้แจ้งแก้ไขใหม่

การยื่นคำขออนุญาตสูตรใหม่

  • การยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรใหม่ ปริมาณวิตามินและแร่ธาตุจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศฯ ฉบับที่ 448

ตารางบัญชีชนิดและปริมาณสูงสุดของวิตามินหรือแร่ธาตุในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามประกาศฯ

วิตามินและแร่ธาตุ            

ปริมาณต่ำสุด                                                           

ปริมาณสูงสุด                                            

วิตามินบี 1

0.18 มิลลิกรัม (จาก 0.225 มิลลิกรัม)

100 มิลลิกรัม (จาก 1.5 มิลลิกรัม)

วิตามินบี 2

0.18 มิลลิกรัม (จาก 0.225 มิลลิกรัม)

40 มิลลิกรัม (จาก 1.7 มิลลิกรัม)

กรดแพนโทธีนิค

0.75 มิลลิกรัม (จาก 0.9 มิลลิกรัม)

200 มิลลิกรัม (จาก 6 มิลลิกรัม)

วิตามินบี 12

0.36 ไมโครกรัม (จาก 0.3 ไมโครกรัม)

600 ไมโครกรัม (จาก 2 ไมโครกรัม)

ไบโอติน

4.5 ไมโครกรัม (จาก 22.5 ไมโครกรัม)

900 ไมโครกรัม (จาก 150 ไมโครกรัม)

โครเมียม

5.25 ไมโครกรัม (จาก 19.5 ไมโครกรัม)

500 ไมโครกรัม (จาก 130 ไมโครกรัม)

วิตามินเค

9 ไมโครกรัม (จาก 12 ไมโครกรัม)

80 ไมโครกรัม

กรดนิโคทินิก

2.25 มิลลิกรัมเอ็นอี (จาก 3 มิลลิกรัมเอ็นอี)

15 มิลลิกรัมเอ็นอี (จาก 20 มิลลิกรัมเอ็นอี)

แมกนีเซียม

46.5 มิลลิกรัม (จาก 52.5 มิลลิกรัม)

350 มิลลิกรัม (จาก 350 มิลลิกรัม)

ฟอสฟอรัส

105 มิลลิกรัม (จาก 120 มิลลิกรัม)

800 มิลลิกรัม

เหล็ก

3.3 มิลลิกรัม (จาก 2.25 มิลลิกรัม)

15 มิลลิกรัม

สังกะสี

1.65 มิลลิกรัม (จาก 2.25 มิลลิกรัม)

15 มิลลิกรัม

โพแทสเซียม

525 มิลลิกรัม

3,500 มิลลิกรัม

โซเดียม

 -

 -

วิตามินเอ

120 ไมโครกรัมอาร์อี (จาก 120 ไมโครกรัมอาร์อี)

800 ไมโครกรัมอาร์เออี

วิตามินดี

2.25 ไมโครกรัม (จาก 0.75 ไมโครกรัม)

15 ไมโครกรัม (จาก 5 ไมโครกรัม)

วิตามินอี

1.35 มิลลิกรัม แอลฟา-ทีอี (จาก 1.5 มิลลิกรัม แอลฟา-ทีอี)

10 มิลลิกรัม แอลฟา-ทีอี

นิโคตินามายด์

2.25 มิลลิกรัมเอ็นอี (จาก 3 มิลลิกรัมเอ็นอี)

20 มิลลิกรัมเอ็นอี

วิตามินบี 6

0.195 มิลลิกรัม (จาก 0.3 มิลลิกรัม)

2 มิลลิกรัม

โฟเลต

60 ไมโครกรัม(จาก 30 ไมโครกรัม)

330 ไมโครกรัม ดีเอฟอี(จาก 200 ไมโครกรัม)

กรดโฟลิก

(คำนวณเป็นโฟเลต)

200 ไมโครกรัม

วิตามินซี

15 มิลลิกรัม (จาก 9 มิลลิกรัม)

1,000 มิลลิกรัม (จาก 60 มิลลิกรัม)

แคลเซียม

150 มิลลิกรัม (จาก 120 มิลลิกรัม)

800 มิลลิกรัม

โมลิบดินัม

6.75 ไมโครกรัม (จาก 24 ไมโครกรัม)

160 ไมโครกรัม

ซีลีเนียม

9 ไมโครกรัม (จาก 10.5 ไมโครกรัม)

70 ไมโครกรัม (μg)

ทองแดง

135 ไมโครกรัม (จาก 0.3 มิลลิกรัม)

2000 ไมโครกรัม (จาก 2 มิลลิกรัม)

แมงกานีส

0.45 มิลลิกรัม (จาก 0.525 มิลลิกรัม)

3.5 มิลลิกรัม (mg)

ไอโอดีน

22.5 ไมโครกรัม (จาก 22.5 ไมโครกรัม)

150 ไมโครกรัม (μg)

ฟลูออไรด์

 -

 -

 

จะเห็นได้ว่าปริมาณวิตามินหรือแร่ธาตุอาจมีทั้งเพิ่ม/ลดปริมาณต่ำสุดและสูงสุดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นอกจากนี้ยังไม่ต้องมีโซเดียมและฟลูออไรด์เป็นสารสำคัญในอาหารเสริมแล้ว ผู้ประกอบการที่จะยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรใหม่ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศฯ ฉบับใหม่ (ป.448) ได้เลย แต่ สำหรับอาหารเสริมที่ใช้ปริมาณวิตามินตามประกาศฉบับเก่าหรือได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ(ก่อน 2 กรกฎาคม 2567)หรือที่เรียกว่ารายเดิม ผ่อนผันให้ ยังคงขายต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2570 หากมีความประสงค์จะขายต่อไปต้องแก้ไขปริมาณวิตามินให้เป็นไปตามประกาศ 448

เพราะฉะนั้นตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2570 อาหารเสริมที่จำหน่ายบนท้องตลาดจะต้องมีปริมาณสารอาหารให้เป็นไปตามที่ ประกาศฯ ฉบับที่ 448 กำหนดเท่านั้น โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://food.fda.moph.go.th/

หรือหากสนใจผลิต สร้างแบรนด์อาหารเสริมวิตามิน ต้องการผลิตอาหารเสริม วิตามิน ตามประกาศนี้ สามารถปรึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ พรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตอาหารเสริมวิตามิน  ยินดีให้บริการ

แนะนำสูตรผลิตอาหารเสริม สูตรทำแบรนด์อาหารเสริมผงวิตามิน >> วิตามินผง <<


โปรโมชั่นแนะนำ

บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

อัปเดต 10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ครีม ทำแบรนด์ครีม ผลิตครีมแบรนด์ตัวเอง เครื่องสำอาง สกินแคร์ของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน...

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

อยากกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลดีที่สุด ต้องกินยังไง? พรีมา แคร์ มีคำตอบ! อธิบายแบบเข้าใจง่าย ครบทุกขั้นตอน กับ 8 วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลสูงสุด...

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ รวบรวมเทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ให้โดนใจ จดจำง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่...

10 ข้อที่ควรรู้ เรื่องอันตรายจากยาลดความอ้วน

อยากลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย? รู้ไว้ก่อนใช้ยาลดความอ้วน อันตรายกว่าที่คิด เพราะมีสารอันตรายในยาลดความอ้วน มีโทษมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย...


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

CUV 66 พี.ซี. ฟิสิคัล ซันสกรีน บรอดสเปรกตรัม เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

ครีมกันแดดปราศจากสารกันแดดกลุ่มเคมี(Non-Chemical Sunscreen) สูตร paraben free ปราศจากน้ำหอม

CSL 38 พี.ซี. เจจู ฟลอเลส สกิน เซรั่ม

เจจู ซากุระ เซรั่ม ด้วยสารสกัดจากประเทศเกาหลี - บริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เจล เซรั่ม เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม...

B-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.

มิกซ์เบอร์รี ผงบุกสกัด สารสกัดจากแอปเปิ้ล ผงไซเลี่ยมฮัสก์ สารสกัดจากอะเซอโรลา เชอร์รี อินูลิน

ช่องทางติดต่อสร้างแบรนด์ทำแบรนด์กับ PREMA CARE ผ่านสื่อ Social Media

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม TikTok Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

เข้ามาติดต่อ Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสร้างทำแบรนด์กับเรา

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า

111/888 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

อีเมล

info@premacare.co.th

โทร

0808-108-109, 02-886-3957