สร้างแบรนด์สกินแคร์

สร้างแบรนด์สกินแคร์ อยากเคลมสรรพคุณสินค้า ลดการสะสมของแบคทีเรีย ได้ต้องอ่าน

ผู้ประกอบการที่ต้องการ สร้างแบรนด์สกินแคร์ หรือ สนใจผลิตสกินแคร์ ประเภท ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังหรือแอลกอฮอลทำความสะอาดมือ แล้วมีข้อสงสัยว่า  สินค้าของเราทำความสะอาดได้ดี ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้จริงต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้ผิดกฎอย. วันนี้พรีมา แคร์มาอัพเดตกฎหมายใหม่ที่ทางอย.ปรับใช้สำหรับทดสอบประสิทธิภาพการลดการสะสมของแบคทีเรีย  เพื่อเคลมในผลิตภัณฑ์ค่ะ

                    ผู้ประกอบการที่ต้องการ สร้างแบรนด์สกินแคร์ หรือ สนใจผลิตสกินแคร์ ประเภท ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังหรือแอลกอฮอลทำความสะอาดมือ แล้วมีข้อสงสัยว่า  สินค้าของเราทำความสะอาดได้ดี ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้จริงต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้ผิดกฎอย. วันนี้พรีมา แคร์มาอัพเดตกฎหมายใหม่ที่ทางอย.ปรับใช้สำหรับทดสอบประสิทธิภาพการลดการสะสมของแบคทีเรีย  เพื่อเคลมในผลิตภัณฑ์ค่ะ  
                    แบ่งเป็น ใน 1. เครื่องสำอางประเภททำความสะอาดผิวหนังที่ใช้แล้วล้างออกและ 2. เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือเพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกันและสอดล้องกับหลักสากล ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปบรรยายสรรพคุณลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) บนฉลากเครื่องสำอางได้ 
                    ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำแนวทางในการทดสอบประสิทธิภาพการลดการสะสมของแบคทีเรียของเครื่องสำอาง เพื่อให้ผู้ประกอบการ  ที่กำลัง สร้างแบรนด์สกินแคร์  เป็นแนวทาง ดังนี้  


1.    ให้ใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐานสากล ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1.1 มาตรฐาน EN 1276:2019 หรือฉบับที่ใหม่กว่า และปรับปรุงให้เหมาะสมกับประเทศไทยดังนี้ 
 • ทดสอบกับแบคทีเรีย 4 ชนิด ดังนี้
 1. Staphylococcus aureus             ATCC 6538
 2. Escherichia coli K12                 NCTC 10538
 3. Enterococcus hirae                  ATCC 10541
 4. Pseudomonas aeruginosa         ATCC 15442
 • สภาวะการทดสอบ
 1. อุณหภูมิการทดสอบ คือ 34+-1 องศาเซลเซียส
 2. ทดสอบในสภาวะสกปรก (dirty condition) โดยใช้ Bovine Albumin เป็นสารรบกวน
 3. ระยะเวลาการสัมผัส (contact time) ให้ใช้ 30 หรือ 60 วินาที
 • สำหรับเครื่องสำอางประเภททำความสะอาดผิวหนังที่ใช้แล้วล้างออก ผลิตภัณฑ์ทั้งชนิดพร้อมใช้ (ready to use) และชนิดเข้มข้น (concentrated) ต้องเจือจางก่อนการทดสอบตามข้อกำหนดมาตรฐานนี้
 • แนวทางการตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพ คือสามารถลดปริมาณแบคทีเรียทั้ง 4 ชนิด 
  • ประเภททำความสะอาดผิวหนังได้มากกว่าหรือเท่ากับ  3 log 
  • ประเภทแอลกอฮอลเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือได้มากกว่าหรือเท่ากับ  5 log 
1.2 มาตรฐาน EN 1499:2013 สำหรับประเภททำความสะอาดผิวหนัง และมาตรฐาน EN 1500:2013 สำหรับประเภทแอลกอฮอลเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ หรือฉบับที่ใหม่กว่า 
 • ทดสอบโดยใช้แบคทีเรีย 1 ชนิด คือ Escherichia coli K12 NCTC 10538
  • ประเภททำความสะอาดผิวหนังทดสอบกับมืออาสาสมัคร 12-15 คน
  • ประเภทแอลกอฮอลเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือทดสอบกับปลายนิ้วมือของอาสาสมัคร 18-22 คน  
 • ขั้นตอนและวิธีทดสอบ ประเภททำความสะอาดผิวหนัง ให้เป็นไปตามที่ระบุใน EN 1499:2013 และประเภทแอลกอฮอลเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ให้เป็นไปตามที่ระบุใน EN 1500:2013 กำหนดให้
  • ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดสอบ และระยะเวลาสัมผัสตามที่ระบุในฉลากแต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วินาทีและไม่มากกว่า 60 วินาที
  • สบู่อ้างอิงสำหรับประเภททำความสะอาดผิวหนัง ให้ใช้สบู่เหลวชนิด non-medicated หรือ soft soap ที่มีการเตรียมและควบคุมคุณภาพตามที่ระบุใน EN 1499:2013 ปริมาณสบู่อ้างอิงที่ใช้ทดสอบ ให้ปฏิบัติตาม EN 1499:2013  และระยะเวลาสัมผัสที่ 60 วินาที
  • การทดสอบกับสารอ้างอิงสำหรับประเภทแอลกอฮอลเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (propan-2-ol 60% v/v) ให้ใช้ปริมาณตามที่ระบุใน EN 1500:2013 และระยะเวลาสัมผัส 60 วินาที
 • แนวทางการพิจารณาผลการทดสอบประสิทธิภาพ
  • ประเภททำความสะอาดผิวหนังเมื่อเปรียบเทียบกับสบู่อ้างอิงและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติตามที่กำหนดใน EN 1499:2013 มีประสิทธิภาพดีกว่าที่ค่าระดับนัยสำคัญ (level of significance) p-value = 0.01
  • ประเภทแอลกอฮอลเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือเมื่อเปรียบเทียบกับสารอ้างอิง (propan-2-ol 60% v/v) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติตามที่กำหนดใน EN 1500:2013 แล้ว สามารถลดปริมาณแบคทีเรีย Escherichia coli K12 NCTC 10538 ได้ดีกว่าสารอ้างอิงโดยมีค่า margin of inferiority ไม่เกิน 0.6 log units
1.3 วิธีตามมาตรฐานสากลอื่นที่เป็นที่ยอมรับ
 • วิธีทดสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานนั้นๆ
 • แนวทางการพิจารณาการทดสอบประสิทธิภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานนั้นๆ

2.    การทดสอบกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังที่ใช้แล้วล้างออก ให้ใช้วิธีทดสอบตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

2.1 กลุ่ม Handwash ให้ใช้วิธีทดสอบตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3
2.2 กลุ่ม Bodywash ให้ใช้วิธีทดสอบตามข้อ 1.1 


3.    การทดสอบประสิทธิภาพให้ทดสอบโดยหน่วยงานของรัฐ หรือห้องปฏิบัติที่ได้รับการรับรองตาม ISO/IEC 17025 สำหรับการทดสอบตามข้อ 1.1 และ 1.2 ทั้งนี้ ตามข้อ 1.3 ให้ทดสอบโดยวิธีผ่านการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐ 


                    ผู้ประกอบการ ที่กำลัง สร้าแบรนด์สกินเคร์ ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่อัพเดตนี้หรือท่านใดสนใจสร้างแบรนด์สกินแคร์  หรือผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางประเภททำความสะอาดผิวหนังที่ใช้แล้วล้างออก, เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ หรือสร้างแบรนด์ครีม สร้างแบรนด์เครื่องสำอางประเภทอื่น ท่านสามารถติดต่อสอบถามพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริมตามมาตรฐานGMP เรารับให้คำปรึกษาทุกช่องทางเลยนะคะ 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

อยากปรึกษาสร้างแบรนด์ ทำแบรนด์ ปรึกษา พรีมา แคร์ ได้ที่ Line OA @premacare หรือสแกนได้เลยนะคะ


โปรโมชั่นแนะนำ

บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

อัปเดต 10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ครีม ทำแบรนด์ครีม ผลิตครีมแบรนด์ตัวเอง เครื่องสำอาง สกินแคร์ของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน...

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

อยากกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลดีที่สุด ต้องกินยังไง? พรีมา แคร์ มีคำตอบ! อธิบายแบบเข้าใจง่าย ครบทุกขั้นตอน กับ 8 วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลสูงสุด...

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ รวบรวมเทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ให้โดนใจ จดจำง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่...

10 ข้อที่ควรรู้ เรื่องอันตรายจากยาลดความอ้วน

อยากลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย? รู้ไว้ก่อนใช้ยาลดความอ้วน อันตรายกว่าที่คิด เพราะมีสารอันตรายในยาลดความอ้วน มีโทษมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย...


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

CUV 66 พี.ซี. ฟิสิคัล ซันสกรีน บรอดสเปรกตรัม เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

ครีมกันแดดปราศจากสารกันแดดกลุ่มเคมี(Non-Chemical Sunscreen) สูตร paraben free ปราศจากน้ำหอม

CSL 38 พี.ซี. เจจู ฟลอเลส สกิน เซรั่ม

เจจู ซากุระ เซรั่ม ด้วยสารสกัดจากประเทศเกาหลี - บริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เจล เซรั่ม เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม...

B-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.

มิกซ์เบอร์รี ผงบุกสกัด สารสกัดจากแอปเปิ้ล ผงไซเลี่ยมฮัสก์ สารสกัดจากอะเซอโรลา เชอร์รี อินูลิน

ช่องทางติดต่อสร้างแบรนด์ทำแบรนด์กับ PREMA CARE ผ่านสื่อ Social Media

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม TikTok Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

เข้ามาติดต่อ Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสร้างทำแบรนด์กับเรา

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า

111/888 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

อีเมล

info@premacare.co.th

โทร

0808-108-109, 02-886-3957