บริษัทผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเวชสำอาง, สร้างแบรนด์ครีม, สร้างแบรนนด์เครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เวชสำอาง

Product Stability Test ควรทำก่อนสร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางที่ต้อง(ยอม)รอ

สร้างแบรนด์ครีม ทำไมต้องรอผลเทสก่อน บริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม มีคำตอบ

          ก่อนสร้างทำแบรนด์ครีมกับบริษัทโรงงานรับผลิตครีม เจ้าของแบรนด์หลายๆ ท่าน คงรู้สึกว่าทำไมถึงต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อน และทำไมแต่ละบริษัทรับสร้างแบรนด์ครีมถึงมีขั้นตอนการพัฒนาตลอดไปถึงกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ทำไมบางที่ไม่เคยพูดถึงการทดสอบต่างๆ รับออร์เดอร์และผลิตสินค้าให้ได้เลยอย่างรวดเร็ว ทำไมบางโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางครีมถึงมีขั้นตอนทดสอบมากมาย ใช้เวลาระดับหนึ่งถึงจะสามารถผลิตสินค้าได้ วันนี้พรีมา แคร์ จะมาให้ข้อมูลกันค่ะ การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ทำไมถึงมีความสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้ก่อนที่จะผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายค่ะ
          เริ่มด้วยความหมายกันก่อนค่ะ “การทดสอบความคงตัว” หรือ "การทดสอบการคงสภาพของผลิตภัณฑ์"   (Product Stability Test) เป็นขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์จะยังคงมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ หรือคุณสมบัติทางเคมีตลอดจนถึงการปนเปื้อนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด  โดยจะมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภายนอกและภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ 
          โดยปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสินค้า ได้แก่ อุณหภูมิ แสง ออกซิเจน ความชื้น ระยะเวลาการเก็บรักษา เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ ค่า pH การเกิดปฏิกิริยาต่างๆทางเคมี การไม่เข้ากันของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ การไม่เข้ากันระหว่างวัตถุดิบที่เลือกใช้ในสูตร เป็นต้น

          Product Stability Test  จะจำแนกความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. ความคงสภาพทางกายภาพ หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถสัมผัสได้ เช่น สี กลิ่น ลักษณะเนื้อ เป็นต้น
 2. ความคงสภาพทางเคมี หมายถึง การที่ผลิตภัณฑ์มีปริมาณสารสำคัญอยู่ครบตามปริมาณที่ระบุไว้ในฉลาก และ สามารถตรวจสอบการเกิดการเสื่อมสลาย ทำได้ด้วยการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์
 3. ความคงสภาพทางจุลชีพวิทยา หมายถึงผลิตภัณฑ์จะต้องคงความปราศจากเชื้อหรือความสามารถในการต้านทาน การเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีววิทยาได้ในระดับที่กำหนดและประสิทธิภาพของสารต้านจุลชีพที่มีอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ โดยตรวจดูด้วยวิธี Total Plate Count และ Challenge Test

          การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งานเป็นเหมือนการทวนสอบว่า โรงงานได้มีการประเมินสูตรตำรับที่พัฒนาขึ้นมาว่ายังคงมีประสิทธิภาพที่ดีตลอดช่วงอายุของผลิตภัณฑ์นั่นเอง  ซึ่งโดยทั่วไป  วิธีการทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์มีทั้ง หมด 3 วิธี คือ การทดสอบเบื้องต้น ( Preliminary Stability Test)  การทดสอบในแบบสภาวะเร่ง (AcceleratedStability Test ) และการทดสอบแบบสภาวะการเก็บรักษาจริงจนถึงวันหมดอายุการใช้งาน(Shelf Test) เพื่อย่นระยะเวลาแต่ยังคงความมีคุณภาพของสินค้าอยู่    
สำหรับโรงงานรับผลิตครีม เครื่องสำอาง เวชสำอาง โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้วิธีทดสอบแบบสภาวะเร่ง (Accelerated Stability Test ) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและทำนายวันหมดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะดูการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ (Appearance) เช่น สี (Color) กลิ่น (Odor) ค่า pH ความหนืด (Viscosity) องค์ประกอบที่เป็นนํ้า (Water Content) และการทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา  โดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เริ่มจากวันเเรกที่สังเกตเทียบกับวันที่ตรวจสอบจนครบเวลาที่กำหนด

          รายละเอียดสำหรับการทดสอบแบบสภาวะเร่ง (Accelerated Stability Test ) สามารถทำได้โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ ไปทำการจัดเก็บเก็บในสภาวะต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยทำการทดสอบในหลายๆ สภาวะเร่ง ได้แก่ 

 1. สภาวะเร่งโดยอุณหภูมิ : การแยกชั้น การตกตะกอน เปลี่ยนสี กลิ่น pH Viscosity เป็นต้น
 2. สภาวะเร่งโดยแสง การเปลี่ยนสี กลิ่น ทดสอบโดยแสงแดด และ UV lamp
 3. สภาวะเร่งโดยแรงโน้มถ่วงของโลก : การแยกชั้น ตกตะกอน ทดสอบโดยการ Centrifuge 3,000 รอบ เป็น เวลา 15 นาที 

          สำหรับพรีมา แคร์ ในฐานะบริษัทโรงงานรับผลิตครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง เราได้ใช้วิธีการทดสอบในแบบสภาวะเร่ง (Accelerated Stability Test ) โดยเก็บในสภาวะต่างๆทั้งหมด 5 สภาวะ คือ

 1. ทดสอบในสภาวะร้อน(50C) คือ ช่วงอุณหภูมิ 50 องศา เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์
 2. ทดสอบในสภาวะเย็น (4C) คือ ช่วงอุณหภูมิ 4 องศา เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์
 3. ทดสอบในสภาวะแสงยูวี (SUN) เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์
 4. ทดสอบในสภาวะอุณหภูมิห้อง (RT) คือ อุณหภูมิห้องประเทศไทย เป็นเวลา 1-3 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์ หรือ อาจจะเป็น1-2 ปี ตรวจทุก 3 เดือน
 5. Heat cool cycle คือ อุณหภูมิ 4 องศา และ 50 องศา สลับกัน 24 ชม. เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์

          ซึ่งสูตรตำรับที่มีการพัฒนาต่างๆ จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้   ก่อนนำไปประเมินความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์  (products Compatibility Test ) ต่อไป

          พรีมา แคร์ เรา ผู้นำโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง รูปแบบ OEM/ODM ที่ได้รับรางวัลจากภาครัฐมากมาย   ในฐานะพาร์ทเนอร์ด้านการผลิต   เรายึดมั่นในการส่งมอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต   และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน   เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพที่ดี ตลอดเวลา 16 ปี  คุณสามารถวางใจได้ว่าเราจะไม่ปล่อยผ่าน สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือผิดกฎหมายออกสู่ตลาดค่ะ   สนใจปรึกษาผลิต สร้างแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง ติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะคะ

 

ตรวจสอบข้อมูลโปรโมชั่น เพื่อสร้างแบรนด์ครีม ทำแบรนด์อาหารเสริม ได้จาก link นี้ได้เลยค่ะ --> โปรโมชั่น "สร้างแบรนด์ครีม" "ทำแบรนด์อาหารเสริม


โปรโมชั่นแนะนำ

บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

อัปเดต 10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ครีม ทำแบรนด์ครีม ผลิตครีมแบรนด์ตัวเอง เครื่องสำอาง สกินแคร์ของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน...

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

อยากกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลดีที่สุด ต้องกินยังไง? พรีมา แคร์ มีคำตอบ! อธิบายแบบเข้าใจง่าย ครบทุกขั้นตอน กับ 8 วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลสูงสุด...

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ รวบรวมเทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ให้โดนใจ จดจำง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่...

10 ข้อที่ควรรู้ เรื่องอันตรายจากยาลดความอ้วน

อยากลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย? รู้ไว้ก่อนใช้ยาลดความอ้วน อันตรายกว่าที่คิด เพราะมีสารอันตรายในยาลดความอ้วน มีโทษมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย...


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

CUV 66 พี.ซี. ฟิสิคัล ซันสกรีน บรอดสเปรกตรัม เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

ครีมกันแดดปราศจากสารกันแดดกลุ่มเคมี(Non-Chemical Sunscreen) สูตร paraben free ปราศจากน้ำหอม

CSL 38 พี.ซี. เจจู ฟลอเลส สกิน เซรั่ม

เจจู ซากุระ เซรั่ม ด้วยสารสกัดจากประเทศเกาหลี - บริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เจล เซรั่ม เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม...

B-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.

มิกซ์เบอร์รี ผงบุกสกัด สารสกัดจากแอปเปิ้ล ผงไซเลี่ยมฮัสก์ สารสกัดจากอะเซอโรลา เชอร์รี อินูลิน

ช่องทางติดต่อสร้างแบรนด์ทำแบรนด์กับ PREMA CARE ผ่านสื่อ Social Media

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม TikTok Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

เข้ามาติดต่อ Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสร้างทำแบรนด์กับเรา

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า

111/888 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

อีเมล

info@premacare.co.th

โทร

0808-108-109, 02-886-3957