Product Stability Test ควรทำก่อนสร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางที่ต้อง(ยอม)รอ

 1. หน้าแรก
 2. บทความสร้างแบรนด์ทำแบรนด์
 3. มาตรฐานผลิตครีม
 4. Product Stability Test ควรทำก่อนสร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางที่ต้อง(ยอม)รอ
Product Stability Test ควรทำก่อนสร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางที่ต้อง(ยอม)รอ, บริษัทผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเวชสำอาง, สร้างแบรนด์ครีม, สร้างแบรนนด์เครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เวชสำอาง

          ก่อนสร้างทำแบรนด์ครีมกับบริษัทโรงงานรับผลิตครีม เจ้าของแบรนด์หลายๆ ท่าน คงรู้สึกว่าทำไมถึงต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อน และทำไมแต่ละบริษัทรับสร้างแบรนด์ครีมถึงมีขั้นตอนการพัฒนาตลอดไปถึงกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ทำไมบางที่ไม่เคยพูดถึงการทดสอบต่างๆ รับออร์เดอร์และผลิตสินค้าให้ได้เลยอย่างรวดเร็ว ทำไมบางโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางครีมถึงมีขั้นตอนทดสอบมากมาย ใช้เวลาระดับหนึ่งถึงจะสามารถผลิตสินค้าได้ วันนี้พรีมา แคร์ จะมาให้ข้อมูลกันค่ะ การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ทำไมถึงมีความสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้ก่อนที่จะผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายค่ะ
          เริ่มด้วยความหมายกันก่อนค่ะ “การทดสอบความคงตัว” หรือ "การทดสอบการคงสภาพของผลิตภัณฑ์"   (Product Stability Test) เป็นขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์จะยังคงมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ หรือคุณสมบัติทางเคมีตลอดจนถึงการปนเปื้อนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด  โดยจะมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภายนอกและภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ 
          โดยปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสินค้า ได้แก่ อุณหภูมิ แสง ออกซิเจน ความชื้น ระยะเวลาการเก็บรักษา เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ ค่า pH การเกิดปฏิกิริยาต่างๆทางเคมี การไม่เข้ากันของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ การไม่เข้ากันระหว่างวัตถุดิบที่เลือกใช้ในสูตร เป็นต้น

          Product Stability Test  จะจำแนกความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. ความคงสภาพทางกายภาพ หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถสัมผัสได้ เช่น สี กลิ่น ลักษณะเนื้อ เป็นต้น
 2. ความคงสภาพทางเคมี หมายถึง การที่ผลิตภัณฑ์มีปริมาณสารสำคัญอยู่ครบตามปริมาณที่ระบุไว้ในฉลาก และ สามารถตรวจสอบการเกิดการเสื่อมสลาย ทำได้ด้วยการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์
 3. ความคงสภาพทางจุลชีพวิทยา หมายถึงผลิตภัณฑ์จะต้องคงความปราศจากเชื้อหรือความสามารถในการต้านทาน การเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีววิทยาได้ในระดับที่กำหนดและประสิทธิภาพของสารต้านจุลชีพที่มีอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ โดยตรวจดูด้วยวิธี Total Plate Count และ Challenge Test

          การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งานเป็นเหมือนการทวนสอบว่า โรงงานได้มีการประเมินสูตรตำรับที่พัฒนาขึ้นมาว่ายังคงมีประสิทธิภาพที่ดีตลอดช่วงอายุของผลิตภัณฑ์นั่นเอง  ซึ่งโดยทั่วไป  วิธีการทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์มีทั้ง หมด 3 วิธี คือ การทดสอบเบื้องต้น ( Preliminary Stability Test)  การทดสอบในแบบสภาวะเร่ง (AcceleratedStability Test ) และการทดสอบแบบสภาวะการเก็บรักษาจริงจนถึงวันหมดอายุการใช้งาน(Shelf Test) เพื่อย่นระยะเวลาแต่ยังคงความมีคุณภาพของสินค้าอยู่    
สำหรับโรงงานรับผลิตครีม เครื่องสำอาง เวชสำอาง โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้วิธีทดสอบแบบสภาวะเร่ง (Accelerated Stability Test ) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและทำนายวันหมดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะดูการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ (Appearance) เช่น สี (Color) กลิ่น (Odor) ค่า pH ความหนืด (Viscosity) องค์ประกอบที่เป็นนํ้า (Water Content) และการทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา  โดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เริ่มจากวันเเรกที่สังเกตเทียบกับวันที่ตรวจสอบจนครบเวลาที่กำหนด

          รายละเอียดสำหรับการทดสอบแบบสภาวะเร่ง (Accelerated Stability Test ) สามารถทำได้โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ ไปทำการจัดเก็บเก็บในสภาวะต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยทำการทดสอบในหลายๆ สภาวะเร่ง ได้แก่ 

 1. สภาวะเร่งโดยอุณหภูมิ : การแยกชั้น การตกตะกอน เปลี่ยนสี กลิ่น pH Viscosity เป็นต้น
 2. สภาวะเร่งโดยแสง การเปลี่ยนสี กลิ่น ทดสอบโดยแสงแดด และ UV lamp
 3. สภาวะเร่งโดยแรงโน้มถ่วงของโลก : การแยกชั้น ตกตะกอน ทดสอบโดยการ Centrifuge 3,000 รอบ เป็น เวลา 15 นาที 

          สำหรับพรีมา แคร์ ในฐานะบริษัทโรงงานรับผลิตครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง เราได้ใช้วิธีการทดสอบในแบบสภาวะเร่ง (Accelerated Stability Test ) โดยเก็บในสภาวะต่างๆทั้งหมด 5 สภาวะ คือ

 1. ทดสอบในสภาวะร้อน(50C) คือ ช่วงอุณหภูมิ 50 องศา เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์
 2. ทดสอบในสภาวะเย็น (4C) คือ ช่วงอุณหภูมิ 4 องศา เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์
 3. ทดสอบในสภาวะแสงยูวี (SUN) เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์
 4. ทดสอบในสภาวะอุณหภูมิห้อง (RT) คือ อุณหภูมิห้องประเทศไทย เป็นเวลา 1-3 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์ หรือ อาจจะเป็น1-2 ปี ตรวจทุก 3 เดือน
 5. Heat cool cycle คือ อุณหภูมิ 4 องศา และ 50 องศา สลับกัน 24 ชม. เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์

          ซึ่งสูตรตำรับที่มีการพัฒนาต่างๆ จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้   ก่อนนำไปประเมินความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์  (products Compatibility Test ) ต่อไป

          พรีมา แคร์ เรา ผู้นำโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง รูปแบบ OEM/ODM ที่ได้รับรางวัลจากภาครัฐมากมาย   ในฐานะพาร์ทเนอร์ด้านการผลิต   เรายึดมั่นในการส่งมอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต   และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน   เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพที่ดี ตลอดเวลา 16 ปี  คุณสามารถวางใจได้ว่าเราจะไม่ปล่อยผ่าน สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือผิดกฎหมายออกสู่ตลาดค่ะ   สนใจปรึกษาผลิต สร้างแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง ติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะคะ

 

ตรวจสอบข้อมูลโปรโมชั่น เพื่อสร้างแบรนด์ครีม ทำแบรนด์อาหารเสริม ได้จาก link นี้ได้เลยค่ะ --> โปรโมชั่น "สร้างแบรนด์ครีม" "ทำแบรนด์อาหารเสริม

บทความที่เกี่ยวข้อง

บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

Update 2021!!-10 ขั้นตอนการสร้างทำแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง เวชสำอาง สกินแคร์ แบบละเอียด ผลิตครีม เจล เซรั่ม เอสเซนต์ น้ำตบ โทนิกของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ต้องใส่ใจ

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

Update 2021!! - วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุด-พรีมา แคร์ บริษัทโรงงานรับผลิตอาหารเสริม คอลลาเจนผง คอลลาเจนแคปซูล

บอกหมดเปลือก 10 Step ผลิตสร้างทำแบรนด์อาหารเสริม คอลาเจน ผง วิตามิน ชงดื่ม

update 2021-10ขั้นตอนการผลิตสร้างทำแบรนด์อาหารเสริม คอลลาเจนชงดื่ม วิตามินผง วิตามินชงดื่ม โดยบริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตอาหารเสริม

ติดต่อทำแบรนด์ครีมทำแบรนด์อาหารเสริม

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน :

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า :

111/888 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทร:

0808-108-109

02-886-3957

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน

แลปผลิต ครีม อาหารเสริม

อย. เครื่องสำอาง

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ISO 9001

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

×