Product Stability Test ควรทำก่อนสร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางที่ต้อง(ยอม)รอ, บริษัทผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเวชสำอาง, สร้างแบรนด์ครีม, สร้างแบรนนด์เครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เวชสำอาง

มาตรฐานผลิตครีม

Product Stability Test ควรทำก่อนสร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางที่ต้อง(ยอม)รอ

  

Product Stability Test ควรทำก่อนสร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางที่ต้อง(ยอม)รอ, บริษัทผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเวชสำอาง, สร้างแบรนด์ครีม, สร้างแบรนนด์เครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์เวชสำอาง

สร้างแบรนด์ครีม ทำไมต้องรอผลเทสก่อน บริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม มีคำตอบ

          ก่อนสร้างทำแบรนด์ครีมกับบริษัทโรงงานรับผลิตครีม เจ้าของแบรนด์หลายๆ ท่าน คงรู้สึกว่าทำไมถึงต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อน และทำไมแต่ละบริษัทรับสร้างแบรนด์ครีมถึงมีขั้นตอนการพัฒนาตลอดไปถึงกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ทำไมบางที่ไม่เคยพูดถึงการทดสอบต่างๆ รับออร์เดอร์และผลิตสินค้าให้ได้เลยอย่างรวดเร็ว ทำไมบางโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางครีมถึงมีขั้นตอนทดสอบมากมาย ใช้เวลาระดับหนึ่งถึงจะสามารถผลิตสินค้าได้ วันนี้พรีมา แคร์ จะมาให้ข้อมูลกันค่ะ การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ทำไมถึงมีความสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้ก่อนที่จะผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายค่ะ
          เริ่มด้วยความหมายกันก่อนค่ะ “การทดสอบความคงตัว” หรือ "การทดสอบการคงสภาพของผลิตภัณฑ์"   (Product Stability Test) เป็นขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์จะยังคงมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ หรือคุณสมบัติทางเคมีตลอดจนถึงการปนเปื้อนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด  โดยจะมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภายนอกและภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ 
          โดยปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสินค้า ได้แก่ อุณหภูมิ แสง ออกซิเจน ความชื้น ระยะเวลาการเก็บรักษา เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ ค่า pH การเกิดปฏิกิริยาต่างๆทางเคมี การไม่เข้ากันของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ การไม่เข้ากันระหว่างวัตถุดิบที่เลือกใช้ในสูตร เป็นต้น

          Product Stability Test  จะจำแนกความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. ความคงสภาพทางกายภาพ หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถสัมผัสได้ เช่น สี กลิ่น ลักษณะเนื้อ เป็นต้น
 2. ความคงสภาพทางเคมี หมายถึง การที่ผลิตภัณฑ์มีปริมาณสารสำคัญอยู่ครบตามปริมาณที่ระบุไว้ในฉลาก และ สามารถตรวจสอบการเกิดการเสื่อมสลาย ทำได้ด้วยการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์
 3. ความคงสภาพทางจุลชีพวิทยา หมายถึงผลิตภัณฑ์จะต้องคงความปราศจากเชื้อหรือความสามารถในการต้านทาน การเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีววิทยาได้ในระดับที่กำหนดและประสิทธิภาพของสารต้านจุลชีพที่มีอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ โดยตรวจดูด้วยวิธี Total Plate Count และ Challenge Test

          การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งานเป็นเหมือนการทวนสอบว่า โรงงานได้มีการประเมินสูตรตำรับที่พัฒนาขึ้นมาว่ายังคงมีประสิทธิภาพที่ดีตลอดช่วงอายุของผลิตภัณฑ์นั่นเอง  ซึ่งโดยทั่วไป  วิธีการทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์มีทั้ง หมด 3 วิธี คือ การทดสอบเบื้องต้น ( Preliminary Stability Test)  การทดสอบในแบบสภาวะเร่ง (AcceleratedStability Test ) และการทดสอบแบบสภาวะการเก็บรักษาจริงจนถึงวันหมดอายุการใช้งาน(Shelf Test) เพื่อย่นระยะเวลาแต่ยังคงความมีคุณภาพของสินค้าอยู่    
สำหรับโรงงานรับผลิตครีม เครื่องสำอาง เวชสำอาง โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้วิธีทดสอบแบบสภาวะเร่ง (Accelerated Stability Test ) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและทำนายวันหมดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะดูการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ (Appearance) เช่น สี (Color) กลิ่น (Odor) ค่า pH ความหนืด (Viscosity) องค์ประกอบที่เป็นนํ้า (Water Content) และการทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา  โดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เริ่มจากวันเเรกที่สังเกตเทียบกับวันที่ตรวจสอบจนครบเวลาที่กำหนด

          รายละเอียดสำหรับการทดสอบแบบสภาวะเร่ง (Accelerated Stability Test ) สามารถทำได้โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ ไปทำการจัดเก็บเก็บในสภาวะต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยทำการทดสอบในหลายๆ สภาวะเร่ง ได้แก่ 

 1. สภาวะเร่งโดยอุณหภูมิ : การแยกชั้น การตกตะกอน เปลี่ยนสี กลิ่น pH Viscosity เป็นต้น
 2. สภาวะเร่งโดยแสง การเปลี่ยนสี กลิ่น ทดสอบโดยแสงแดด และ UV lamp
 3. สภาวะเร่งโดยแรงโน้มถ่วงของโลก : การแยกชั้น ตกตะกอน ทดสอบโดยการ Centrifuge 3,000 รอบ เป็น เวลา 15 นาที 

          สำหรับพรีมา แคร์ ในฐานะบริษัทโรงงานรับผลิตครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง เราได้ใช้วิธีการทดสอบในแบบสภาวะเร่ง (Accelerated Stability Test ) โดยเก็บในสภาวะต่างๆทั้งหมด 5 สภาวะ คือ

 1. ทดสอบในสภาวะร้อน(50C) คือ ช่วงอุณหภูมิ 50 องศา เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์
 2. ทดสอบในสภาวะเย็น (4C) คือ ช่วงอุณหภูมิ 4 องศา เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์
 3. ทดสอบในสภาวะแสงยูวี (SUN) เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์
 4. ทดสอบในสภาวะอุณหภูมิห้อง (RT) คือ อุณหภูมิห้องประเทศไทย เป็นเวลา 1-3 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์ หรือ อาจจะเป็น1-2 ปี ตรวจทุก 3 เดือน
 5. Heat cool cycle คือ อุณหภูมิ 4 องศา และ 50 องศา สลับกัน 24 ชม. เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจทุก 1 สัปดาห์

          ซึ่งสูตรตำรับที่มีการพัฒนาต่างๆ จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้   ก่อนนำไปประเมินความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์  (products Compatibility Test ) ต่อไป

          พรีมา แคร์ เรา ผู้นำโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง รูปแบบ OEM/ODM ที่ได้รับรางวัลจากภาครัฐมากมาย   ในฐานะพาร์ทเนอร์ด้านการผลิต   เรายึดมั่นในการส่งมอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต   และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน   เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพที่ดี ตลอดเวลา 16 ปี  คุณสามารถวางใจได้ว่าเราจะไม่ปล่อยผ่าน สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือผิดกฎหมายออกสู่ตลาดค่ะ   สนใจปรึกษาผลิต สร้างแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง ติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะคะ

 

ตรวจสอบข้อมูลโปรโมชั่น เพื่อสร้างแบรนด์ครีม ทำแบรนด์อาหารเสริม ได้จาก link นี้ได้เลยค่ะ --> โปรโมชั่น "สร้างแบรนด์ครีม" "ทำแบรนด์อาหารเสริม

ข้อมูลที่คุณอาจจะสนใจ


บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตเวชสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตเวชสำอาง, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตเวชสำอาง

บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

Update 2021!!-10 ขั้นตอนการสร้างทำแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง เวชสำอาง สกินแคร์ แบบละเอียด ผลิตครีม เจล เซรั่ม เอสเซนต์ น้ำตบ โทนิกของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง, ตั้งชื่อแบรนด์อาหาร, ตั้งชื่อแบรนด์ครีม, ตั้งชื่อแบรนด์

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ต้องใส่ใจ

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด, โรงงานรับผลิตคอลลาเจน, บริษัทรับผลิตคอลลาเจนผง, รับผลิตคอลลาเจนชงดื่ม, วิธีกินคอลลาเจน, กินคอลลาเจน

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

Update 2021!! - วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุด-พรีมา แคร์ บริษัทโรงงานรับผลิตอาหารเสริม คอลลาเจนผง คอลลาเจนแคปซูล

5 รูปแบบครีมกันแดด เพื่อสร้างทำแบรนด์ รับผลิตให้รวยปังไวเว่อร์, ผลิตครีมกันแดด,โรงงานผลิตครีมกันแดด,บริษัทผลิตครีมกันแดด,ทำแบรนด์ครีมกันแดด,โรงงานทำแบรนด์ครีมกันแดด,บริษัททำแบรนด์ครีมกันแดด,สร้างแบรนด์ครีมกันแดด,โรงงานสร้างแบรนด์ครีมกันแดด,บริษัทสร้างแบรนด์ครีมกันแดด

5 รูปแบบครีมกันแดด เพื่อสร้างทำแบรนด์ รับผลิตให้รวยปังไวเว่อร์

update 2021 - แนะนำ 5 รูปแบบครีมกันแดด ก่อนติดต่อโรงงานรับผลิต เพื่อสร้างทำแบรนด์ ให้รวยปังไวเว่อร์ ลักษณะประเภทเนื้อครีมกันแดดที่ทางเราเคยเจอกันมา จะมีเนื้อแบบไหนอะไรบ้างมาดูกัน

Product Stability Test ควรทำก่อนสร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางที่ต้อง(ยอม)รอ, บริษัทผลิตครีม, บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตเวชสำอาง, บริษัทผลิตอาหารเสริม, สร้างแบรนด์ครีม, สร้างแบรนนด์เครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์อาหารเสริม, สร้างแบรนด์เวชสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตอาหารเสริม, โรงงานผลิตเวชสำอาง, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน แลปผลิต ครีม อาหารเสริม


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฮาลาล (ส่วนอาหารเสริม)

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

9th SME National Award 2017
10th SME National Award 2018
The Prime Minister\'s Small and Medium Industry Award : Business Management 2018
The Prime Minister\'s Small and Medium Industry Award : Innovative SME 2018
SME Provincial Champion 2018
The Social Security Officer SSO Prize 2020

- สุดยอด SME 9th SME National Award

- สุดยอด SME 10th SMENational Award

- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2561

- อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2561

- สุดยอด SME จังหวัดนนทบุรี SME Provincial Champion 2018

- The Social Security Officer SSO Prize 2020

oem-odm-skincare-cosmetic

ผลิตครีม

oem-odm-supplement

ผลิตอาหารเสริม

นัดเข้าพบ

INBOX

LINE

SHOP