สร้างแบรนด์อาหารเสริม

อยากสร้างแบรนด์อาหารเสริม ต้องรู้จัก มาตรฐาน GHPs

หลายๆท่านที่กำลังมองหา โรงงานผลิตอาหาร ผลิตอาหารเสริม อาจกำลังเลือกและสงสัยว่า เราจะรู้ได้ยังไง ว่าโรงงานไหน มีมาตรฐานจริง  หรือมีมาตรฐานอะไรมารับรองได้ ว่าสินค้าของเรา จะปลอดภัย สุขลักษณะ เหมาะกับการบริโภคจริงๆ

                    หลายๆท่านที่กำลังมองหา โรงงานผลิตอาหาร ผลิตอาหารเสริม อาจกำลังเลือกและสงสัยว่า เราจะรู้ได้ยังไง ว่าโรงงานไหน มีมาตรฐานจริง  หรือมีมาตรฐานอะไรมารับรองได้ ว่าสินค้าของเรา จะปลอดภัย สุขลักษณะ เหมาะกับการบริโภคจริงๆ

                    GHP ย่อมาจาก Good Hygiene Practice(s)  คือการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสำหรับโรงงานผลิตอาหารหรือผู้ประกอบการ ที่อยู่ในช่วงโซ่อาหารควรจะนำไปประยุกต์ใช้  เพื่อความปลอดภัย ของผู้บริโภค  หรือจะกล่าวว่า GHPs คือ หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร  โดยมีหลักการคือการจัดการสภาวะแวดล้อมของการผลิตให้ดีถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภค  ซึ่งจะสามารถตอบสนองนโยบายขององค์กรอนามัยโลกที่ต้องการให้อาหารมีความปลอดภัยตั้งแต่ การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ จนกระทั่งถึงโต๊ะอาหาร ที่เรียก  “Farm To Talbe”หรือ “Farm To Falk”  คือครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นคือ การควบคุมวัตถุดิบ สถานที่ผลิต โครงสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์  และการบำรุงรักษา  บุคลากรผู้ปฎิบัติงาน  การแปรรูป การขนส่ง การบริการที่มีความเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร  ซึ่งหากผุ้ประกอบการไม่ควบคุมการทำงานให้ดีในทุกขั้นตอน  จะทำให้อาหารเกิดการปนเปื้อน ผู้บริโภค เกิดอันตรายได้ จากอาหารที่ไม่ปลอดภัย

                    หากผู้ประกอบการในห่วงโซ่อาหารปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุมการทำงานให้ดี  จะทำให้อาหารที่ถึงผู้บริโภค เกิดอันตรายได้ในทุกขั้นตอน  ซึ่งระบบนี้จะเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข   ทางคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (CODEX)  จึงกำหนดเป็นมาตรฐานจัดการด้านสุขลักษณะ สำหรับปฏิบัติที่ดีให้ผู้ประกอบการอาหารในห่วงโซ่อาหารนำไปปฏิบัติ และขอรับการตรวจประเมิน เพื่อขอเครื่องหมทย GHPs ซึ่งสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายนี้เอง จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าหากเลือกซื้ออาหารผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GHP แล้วจะสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองหรือคนที่รัก

แล้วแตกต่างจาก GMP? ไหม GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICS)

                    GMP ย่อมาจากคำว่า  GOOD MANUFACTURING PRACTICS  หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี  ถึงแม้จริงๆ จะไม่ได้ควบคุมเรื่องการผลิต เพียงอย่างเดียว  แต่“Manufacturing” แปลว่า “การผลิต” ทำให้เกิดความสับสน กับบางอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิต เช่น การจัดเก็บ การขนส่ง  แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อาหาร โดยหลักการของ GMP   ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคารระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย สะอาด และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ระบบควบคุมขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บการควบคุมภาพและการขนส่งจนถึงผู้บริโภค รวมทั้งมีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ และระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอามัย (Sanitation และ Hygiene)  ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภคและ GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ  

                    ส่วน GHP ซึ่ง ตัว “H” ย่อมาจากคำว่า “Hygiene” เพื่อให้สามารถครอบคลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “Food Chain” หรือ “ห่วงโซ่อาหาร” ว่าทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่เริ่มต้น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ การเก็บเกี่ยว การจัดเก็บ การขนส่ง การแปรรูป ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ผู้ให้บริการจัดสัตว์พาหะ ตลอดจนผู้ขายอาหารล้วนมีส่วนสำคัญกับความปลอดภัยของ “ผู้บริโภคคนสุดท้าย” ทั้งสิ้นเพราะไม่ว่าจะ เกิดความผิดพลาดที่ขั้นตอนใดๆใน “ห่วงโซ่อาหาร” นี้ ก็สามารถทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้ทั้งสิ้น

ส่วนข้อกำหนดของ GHPs นั้นมี 9 ส่วน ดังนี้ (1) บทนำและการควบคุมอันตรายที่มีต่ออาหาร (2) การผลิตขั้นต้น (3) สถานประกอบการ- การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ (4) การฝึกอบรมและความสามารถ (5) การบำรุงรักษาสถานประกอบการ การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ (6) สุขลักษณะส่วนบุคคล (7) การควบคุมการปฏิบัติงาน (8) ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจต่อผู้บริโภค (9) การขนส่ง โดยระบบนี้จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีความปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งเป็นพื้นฐานของระบบ HACCP อีกด้วย

                    ดังนั้นโดยสรุปแล้ว GMP กับ GHP คือ ระบบมาตรฐานที่มีหลักการจุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดเป็นข้อปฏิบัติในการสร้างสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร เพียงแต่สำนักงานอาหารและยา (อย.) จะเรียกว่า “GMP” ส่วนทางหน่วยงานคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (CODEX)  จะเรียกว่า “GHP” ซึ่งจากเดิมเรียกว่า “GMP Codex”  โดยมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมาถึงครั้งที่ 4 จากเดิม GMP Rev.4 เป็น GHP ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง  เช่น

  • สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ GMP Version 4 เดิมนั้นประกาศใช้ตั้งแต่ ปี 2003 ซึ่งในสมัยนั้นยังกำหนดอันตรายของอาหารเป็น 3 ด้านเท่านั้น
  • อันตรายทางชีวภาพ
  • อันตรายทางเคมี
  • อันตรายทางกายภาพ

GHPs มีการเพิ่มข้อกำหนดในการควบคุม Allergen   หรือ สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ได้ เช่น ถั่ว แป้งสาลี โดยมีรายละเอียดการป้องกัน ในทุกขั้นตอนการผลิต  การจัดเก็บ หรือ อุปกรณ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคที่แพ้อาหารนั้น ๆ ได้รับประทานโดยที่ไม่ตั้งใจ ซึ่งเมื่อผู้ที่แพ้อาหารรับประทานเข้าไปแล้วมีอันตรายตั้งแต่แค่เป็นผื่นคัน หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ การเพิ่ม Validate เพื่อพิสูจน์ยืนยันสำหรับบางมาตรการควบคุม ที่มีความสำคัญ เช่น กระบวนการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้สร้างความมั่นใจว่าการทำความสะอาดด้วยวิธีต่างๆนั้น ทำให้ลดอันตรายด้านจุลินทรีย์ และสารเคมีต่างๆ ที่จะส่งผลให้อาหารมีการปนเปื้อน และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มีข้อกำหนด เพิ่มเติม เรื่องการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และความรู้กับผู้บริโภคอย่างเพียงพอ โดยเป็นข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภค สามารถจัดการจัดเก็บ ดำเนินการ เตรียม และแสดงผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย และถูกต้อง ผู้บริโภคสามารถ ระบุสารก่อภูมิแพ้ที่มีอยู่ในอาหาร และสามารถระบุ และถอดล็อต หรือ แบทช์ได้อย่างง่ายดายหากจำเป็น

                    ดังนั้นโดยสรุปแล้ว GMP กับ GHP คือ ระบบมาตรฐานที่มีหลักการจุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดเป็นข้อปฏิบัติในการสร้างสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร เพียงแต่สำนักงานอาหารและยา (อย.) จะเรียกว่า “GMP” ส่วนทางหน่วยงานคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (CODEX)  จะเรียกว่า “GHP”  

 มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคดังนี้​

  1. ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน
  2. ช่วยลดข้อผิดพลาดหรือความเบี่ยงเบนที่จะทำให้โรงงานผลิตไม่ได้มาตรฐาน
  3. ทำให้การผลิตมีความสม่ำเสมอในทุกทุกล็อต
  4. มีความสะดวกและง่ายต่อการควบคุม การติดตามข้อมูล  และตรวจสอบ

สร้างแบรนด์อาหารเสริมอย่างปลอดภัย อย่าลืมดูมาตรฐานโรงงงานผลิตอาหารเสริมทุกครั้ง อย่าลืมเลือกโรงงานรับผลิตสร้างแบรนด์อาหารเสริม ที่ได้รับมาตรฐาน GHPs  นะคะ พรีมาแคร์ โรงงานผลิตสร้างแบรนด์อาหารเสริมผ่านการรับรอง มาตรฐาน GHPs ยินดีให้บริการค่ะ สนใจพัฒนาสูตร ผลิตสร้างแบรนด์อาหารเสริม ปรึกษาได้ทุกช่องทาง


โปรโมชั่นแนะนำ

บอกหมดเปลือก 10 step สร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางเวชสำอาง

อัปเดต 10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ครีม ทำแบรนด์ครีม ผลิตครีมแบรนด์ตัวเอง เครื่องสำอาง สกินแคร์ของตัวเอง โดยพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตได้มาตรฐาน...

8 วิธีกินรับประทานคอลลาเจนผงชงดื่ม กินยังไงตอนไหนให้ได้ผลสูงสุด ดีที่สุด

อยากกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลดีที่สุด ต้องกินยังไง? พรีมา แคร์ มีคำตอบ! อธิบายแบบเข้าใจง่าย ครบทุกขั้นตอน กับ 8 วิธีกินคอลลาเจนผงชงดื่มให้ได้ผลสูงสุด...

เทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ สร้างแบรนด์ครีมอาหารเสริมให้ปัง

สร้างทำแบรนด์ครีม เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม การตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ รวบรวมเทคนิคตั้งชื่อแบรนด์ให้โดนใจ จดจำง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่...

10 ข้อที่ควรรู้ เรื่องอันตรายจากยาลดความอ้วน

อยากลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย? รู้ไว้ก่อนใช้ยาลดความอ้วน อันตรายกว่าที่คิด เพราะมีสารอันตรายในยาลดความอ้วน มีโทษมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย...


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

CUV 66 พี.ซี. ฟิสิคัล ซันสกรีน บรอดสเปรกตรัม เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

ครีมกันแดดปราศจากสารกันแดดกลุ่มเคมี(Non-Chemical Sunscreen) สูตร paraben free ปราศจากน้ำหอม

CSL 38 พี.ซี. เจจู ฟลอเลส สกิน เซรั่ม

เจจู ซากุระ เซรั่ม ด้วยสารสกัดจากประเทศเกาหลี - บริษัทพรีมา แคร์ โรงงานรับผลิตครีม เจล เซรั่ม เครื่องสำอาง เวชสำอาง อาหารเสริม...

B-FMP 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาย.โอ.เอ็น.

มิกซ์เบอร์รี ผงบุกสกัด สารสกัดจากแอปเปิ้ล ผงไซเลี่ยมฮัสก์ สารสกัดจากอะเซอโรลา เชอร์รี อินูลิน

ช่องทางติดต่อสร้างแบรนด์ทำแบรนด์กับ PREMA CARE ผ่านสื่อ Social Media

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม Fanpage Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดตาม TikTok Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

เข้ามาติดต่อ Premacare ได้ที่นี่

Follow us!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสร้างทำแบรนด์กับเรา

สถานที่ตั้ง

ส่วนโรงงาน

55/5 ม.7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ส่วนสำนักงาน (ออฟฟิศ) รับรองลูกค้า

111/888 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

อีเมล

info@premacare.co.th

โทร

0808-108-109, 02-886-3957