HOME

INBOX

LINE@

SHOP

Special promotion for Valentine day
Special promotion for Valentine day

Special promotion for Valentine day

PRO6102003

Valentine - Starter Pack cream-whitening 


หมายเหตุ
 1. ราคาโปรโมชั่น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งซื้อสินค้า
 3. โปรโมชั่นสำหรับผู้ชำเงินระหว่างวันที่ 10 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 หรือจนกกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง
 4. ลูกค้าเลือกผลิตสินค้าได้ 1 รายการ ขนาด 10 กรัม จำนวนตามกำหนด ใช้บรรจุภัณฑ์ตามกำหนดเท่านั้น (สติ๊กเกอร์ หน้า-หลัง )
 5. แถมฟรี สินค้าตัวอย่างที่สั่งผลิตตามข้อ 2 ขนาด 3 กรัม ตามบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น (สติ๊กเกอร์หน้า-หลัง )
 6. แถมฟรี ค่าออกแบบโลโก้ มูลค่า 2,000 บาท (ลูกค้าส่งภาพโลโก้ที่ต้องการให้ออกแบบ แก้ไขได้ 3 ครั้ง และไม่ส่ง Ai file ให้ลูกค้า หากลูกค้าต้องการไฟล์จ่ายค่าไฟล์ 2,000 บาท)
 7. แถมฟรี แบบฉลาก เมื่อนำโลโก้วางบนฉลากมาตรฐานของบริษัทฯ เท่านั้น (หากลูกค้าต้องการไฟล์ ai จ่ายค่าไฟล์ 2,000 บาท)
 8. แถมฟรี ค่าขึ้นทะเบียนสินค้าครั้งแรก มูลค่า 1,900 บาท  (ค่าแก้ไขครั้งละ 800 บาท)
 9. แถมฟรี ค่าฉลากผลติภัณฑ์ ค่าประกอบสินค้า
 10. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 11. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้
 12. สินค้าค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน
 13. บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าในโปรโมชั่นใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้จ่ายค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม
 14. บรรจุภัณฑ์ซองฟอล์ยส่วนแถมควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน เนื่องจากตัวซองฟอล์ย อาจจะไม่เหมาะกับการบรรจุสินค้าแล้วเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

PRO6102004

Valentine - Starter Pack cream-anti aging 


หมายเหตุ
 1. ราคาโปรโมชั่น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งซื้อสินค้า
 3. โปรโมชั่นสำหรับผู้ชำเงินระหว่างวันที่ 10 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 หรือจนกกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง 
 4. ลูกค้าเลือกผลิตสินค้าได้ 1 รายการ ขนาด 10 กรัม จำนวนตามกำหนด ใช้บรรจุภัณฑ์ตามกำหนดเท่านั้น (สติ๊กเกอร์ หน้า-หลัง ) 
 5. แถมฟรี สินค้าตัวอย่างที่สั่งผลิตตามข้อ 2 ขนาด 3 กรัม ตามบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น (สติ๊กเกอร์หน้า-หลัง ) 
 6. แถมฟรี ค่าออกแบบโลโก้ มูลค่า 2,000 บาท (ลูกค้าส่งภาพโลโก้ที่ต้องการให้ออกแบบ แก้ไขได้ 3 ครั้ง และไม่ส่ง Ai file ให้ลูกค้า หากลูกค้าต้องการไฟล์จ่ายค่าไฟล์ 2,000 บาท) 
 7. แถมฟรี แบบฉลาก เมื่อนำโลโก้วางบนฉลากมาตรฐานของบริษัทฯ เท่านั้น (หากลูกค้าต้องการไฟล์ ai จ่ายค่าไฟล์ 2,000 บาท) 
 8. แถมฟรี ค่าขึ้นทะเบียนสินค้าครั้งแรก มูลค่า 1,900 บาท  (ค่าแก้ไขครั้งละ 800 บาท)
 9. แถมฟรี ค่าฉลากผลติภัณฑ์ ค่าประกอบสินค้า 
 10. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
 11. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้ 
 12. สินค้าค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน 
 13. บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าในโปรโมชั่นใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้จ่ายค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม 
 14. บรรจุภัณฑ์ซองฟอล์ยส่วนแถมควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน เนื่องจากตัวซองฟอล์ย อาจจะไม่เหมาะกับการบรรจุสินค้าแล้วเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน 
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

PRO6102005

Valentine - Starter Pack cream-sunscreen หมายเหตุ

 1. ราคาโปรโมชั่น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งซื้อสินค้า
 3. โปรโมชั่นสำหรับผู้ชำเงินระหว่างวันที่ 10 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 หรือจนกกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง
 4. ลูกค้าเลือกผลิตสินค้าได้ 1 รายการ ขนาด 10 กรัม จำนวนตามกำหนด ใช้บรรจุภัณฑ์ตามกำหนดเท่านั้น (สติ๊กเกอร์ หน้า-หลัง )
 5. แถมฟรี สินค้าตัวอย่างที่สั่งผลิตตามข้อ 2 ขนาด 3 กรัม ตามบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น (สติ๊กเกอร์หน้า-หลัง )
 6. แถมฟรี ค่าออกแบบโลโก้ มูลค่า 2,000 บาท (ลูกค้าส่งภาพโลโก้ที่ต้องการให้ออกแบบ แก้ไขได้ 3 ครั้ง และไม่ส่ง Ai file ให้ลูกค้า หากลูกค้าต้องการไฟล์จ่ายค่าไฟล์ 2,000 บาท)
 7. แถมฟรี แบบฉลาก เมื่อนำโลโก้วางบนฉลากมาตรฐานของบริษัทฯ เท่านั้น (หากลูกค้าต้องการไฟล์ ai จ่ายค่าไฟล์ 2,000 บาท)
 8. แถมฟรี ค่าขึ้นทะเบียนสินค้าครั้งแรก มูลค่า 1,900 บาท  (ค่าแก้ไขครั้งละ 800 บาท)
 9. แถมฟรี ค่าฉลากผลติภัณฑ์ ค่าประกอบสินค้า
 10. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 11. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ สินค้าอื่นได้
 12. สินค้าค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน
 13. บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าในโปรโมชั่นใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้จ่ายค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม
 14. บรรจุภัณฑ์ซองฟอล์ยส่วนแถมควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน เนื่องจากตัวซองฟอล์ย อาจจะไม่เหมาะกับการบรรจุสินค้าแล้วเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร

อย. อาหารเสริม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

BUREAU VERITAS THAILAND

ISO 9001

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

(ส่วนอาหารเสริม)