หมายเหตุ
  1. โปรโมชั่น เฉพาะราคาเนื้อสินค้าเท่านั้น ไม่รวมบรรจุภัณฑ์
  2. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. ราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิตสินค้าในรูปแบบสินค้าสำเร็จรูป
  4. ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าในโปรโมชั่น เป็นสินค้าอื่น หรือ เงินสดได้
  5. โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2562  เท่านั้น
  7. แจ้งรหัสโปรโมชั่นก่อนสั่งผลิตสินค้า
  8. สินค้าโปรโมชั่นไม่รับเปลี่ยน/คืน
  9. โปรโมชั่นส่วนลดเฉพาะการซื้อภายในบิลเดียวกันเท่านั้น
  10. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า